Školní vzdělávací program Informační technologie je koncipován jako odborné vzdělávání, tedy s důrazem kladeným na odborné předměty informačních technologií.

V rovině teoretického vyučování je prosazována moderní výuka prostřednictvím nových didaktických pomůcek a moderní techniky. Důraz je kladen na jazykové vzdělání v mateřském jazyce, cizím jazyce – anglickém nebo německém (doporučujeme jazyk anglický), logické myšlení, práci v informačních a komunikačních technologiích, jejichž znalosti využijí žáci i v ostatních předmětech. Výsledkem vyučovacího procesu je všeobecné i odborné vzdělání, díky kterému jsou žáci schopni samostatného úsudku, analýz, tvůrčí práce a práce v týmu.

Nedílnou součástí vzdělávacího programu je souvislá odborná praxe, kterou si žáci sjednávají sami. Pro odbornou praxi jsou preferovány pracovní pozice technika informačních technologií, pracovníka uživatelské podpory, programátora, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí.

Při sestavování a naplňování ŠVP je respektována snaha o vybavení absolventa takovými znalostmi, dovednostmi a postoji, které mu umožní dobré uplatnění na trhu práce.

Vzdělávací program oboru Informační technologie je zaměřen na správu počítačových sítí, operační systémy, programování, počítačovou grafiku, webové aplikace aj. Absolventi jsou připraveni jako kvalifikovaní odborníci IT v různých odvětvích, např. technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT aj.

 

Menu