V rámci školního poradenského pracoviště poskytujeme poradenské a konzultační služby žákům, rodičům a pedagogickým pracovníkům. Školní poradenské pracoviště spolupracuje s dalšími školskými poradenskými zařízeními (např. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče v rámci Karlovarského kraje) a dalšími odborníky péče o děti (dětští psychiatři, psychologové, policie a orgán sociálně právní ochrany dětí).

Komu jsou služby ŠPP určené?

 • Žákům, kteří mají potíže se zvládáním učiva a neví si rady, jakým způsobem se učit. Mají osobní problémy, které jim brání v úspěšném studiu. Dále žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným.
 • Rodičům, kteří potřebují poradit či pomoci při řešení výchovných nebo osobnostních problémů dítěte. Potřebují poradit s výběrem dalšího vzdělávání dítěte, zvýšit motivaci pro vzdělávání, poradit s domácí přípravou dítěte na vyučování a s výběrem jeho optimálního učebního stylu.
 • Pedagogickým pracovníkům školy, pokud potřebují konzultovat řešení ohledně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Potřebují poradit v oblasti řešení vztahových potíží žáků, zjistit aktuální klima třídy a realizovat následná opatření při práci se třídou, pomoc při řešení výchovných potíží a pomoc při řešení potíží dětí ve spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci.

 

Jaký je účel zřízení ŠPP?

Chceme pomoci všem žákům, kteří se potýkají s neprospěchem, nerozumí si se spolužáky, mají osobní problémy či potřebují individuální přístup z důvodu poruch učení. Naším cílem je předejít jejich předčasnému odchodu ze systému vzdělávání a pomoci našim žákům úspěšně dokončit studium vybraného oboru. Strategie prevence školního neúspěchu žáků školy.

 

Personální obsazení ŠPP

školní speciální pedagog

PhDr. Mgr. Radka PILLEROVÁ, tel. 352 466 199, 720 980 545, e-mail:

školní psycholog

Mgr. Veronika ZEMANOVÁ, 352 466 054, 739 322 330, e-mail: (středa 7:30-8:30 h)

školní metodik prevence

Mgr. Tomáš MAŠEK, tel. 352 466 054, 739 322 389, e-mail:

schránka důvěry NNTB

kariérový poradce

Mgr. Tomáš BABICKÝ, tel. 352 466 174, 739 322 463, e-mail:

Mgr. Iva SINKULOVÁ, tel. 352 466 155, e-mail:

 

Na jaké oblasti se činnost ŠPP zaměřuje?

Výchovné poradenství:

 • na péči o žáky s neprospěchem (zjišťování příčin a následná opatření);
 • na práci se skupinami žáků s určitým problémem (sociální neobratnost, chybějící studijní návyky…);
 • poradenství v oblasti osobnostního rozvoje;
 • intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků;
 • přípravu podmínek vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání;
 • práci se třídními kolektivy: diagnostika třídních kolektivů – sociometrická šetření ve třídách a následná práce se třídou;
 • poradenství v oblasti stylů efektivního učení.

Kariérové poradenství:

 • na individuální poradenství pro žáky, kteří uvažují o změně oboru;
 • individuální profesní poradenství;
 • semináře pro absolventy (aktuální informace o možnostech dalšího vzdělání a profesního uplatnění);
 • pomoc při výběru VŠ (nabídka využití Dotazníku volby povolání pro žáky 3. a 4. ročníků);
 • konzultace a přednášky pracovníků Úřadu práce v Sokolově;
 • zprostředkování seminářů externích lektorů pro žáky končících ročníků.

Prevence sociálně patologických jevů:

 • na koordinaci a realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování žáků;
 • vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování;
 • poskytování poradenských služeb zákonným zástupcům u žáků s rizikem či projevy rizikového chování;
 • monitorování stavu výskytu sociálně nežádoucích jevů na škole;
 • odhalování a řešení případů ostrakismu a šikany.

 

 

 

Činnost školního speciálního pedagoga:

 • na péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření, zejména pomoc při sestavování plánu pedagogické podpory a vedení;
 • práci s třídními kolektivy;
 • individuální případovou práci se žáky v osobních problémech;
 • prevenci školního neúspěchu žáků;
 • zjišťování a řešení sociálního klimatu ve třídě;
 • podíl na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu a jeho průběžném vyhodnocování;
 • školní diagnostiku poruch učení a tvorbu plánů pedagogické podpory;
 • spolupráci s PPP a SPC;
 • individuální konzultaci pro rodiče a komunikaci s nimi.

 

 

Neváhejte se na nás obrátit – nenechte problémy, aby Vás ovládaly a ztrpčovaly Vám život!

Menu