V roce 2005 zřídila Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace vlastní školní poradenské pracoviště.

Pracoviště je určeno především pro žáky, kteří mají problémy se zvládáním učiva, se zapojením do kolektivu, případně s jinými problémy, které brání úspěšnému studiu. Kromě toho slouží též k návštěvám rodičů, konání výchovných komisí, setkáním výchovných poradců, schůzkám poradenského týmu, konzultacím s pedagogy a schůzkám učitelů, na kterých si vyměňují zkušenosti, informace a náměty pro práci ve svých třídách.

Podmínkou úspěšného fungování činnosti poradenského pracoviště je provázanost a spolupráce všech subjektů vstupujícími do procesu vzdělávání tak, aby péče o každého žáka byla plánovitá a systematická od prvního do závěrečného ročníku.

Účelem činnosti školního poradenského pracoviště je zejména všestranná péče o žáky ohrožené neprospěchem, rizikovým chováním, sociálním vyloučením a předčasným odchodem ze systému vzdělávání.

Činnost poradenského pracoviště se proto zaměřuje na tyto oblasti:

Péče o žáky ohrožené sociálním vyloučením:
– péče o žáky s neprospěchem (zjišťování příčin a následná opatření),
– práce se skupinami žáků s určitým problémem (sociální neobratnost, chybějící studijní návyky…),
– poradenství v oblasti osobnostního rozvoje,
– intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků.

Práce s třídními kolektivy:
– diagnostika třídních kolektivů – sociometrická šetření ve třídách a následná práce se třídou,
– poradenství v oblasti stylů efektivního učení.

Prevence sociálně patologických jevů:
– monitorování stavu výskytu sociálně nežádoucích jevů na škole,
– odhalování a řešení případů ostrakismu a šikany,
– zajišťování přednášek a preventivních aktivit na škole školní preventistkou sociálně patologických jevů.

Pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami:
– evidence žáků se specifickými poruchami učení a spolupráce s vyučujícími v těchto případech,
– pomoc žákům výjimečně nadaným.

Kariérové poradenství:
– individuální poradenství pro žáky, kteří uvažují o změně oboru,
– semináře pro absolventy (aktuální informace o možnostech dalšího vzdělání a profesního uplatnění),
– pomoc při výběru VŠ, nabídka využití Dotazníku volby povolání pro žáky 3. a 4. ročníků,
– konzultace a přednášky pracovníků Úřadu práce v Sokolově.

Konzultace pro rodiče:
– individuální konzultace pro rodiče v dopoledních i odpoledních hodinách.

Školní speciální psycholog, výchovný poradce, preventista:
PaedDr. Onderová Zuzana, tel. 352 466 199, e-mail: [email protected]

 

Menu