V rámci školního poradenského pracoviště poskytujeme poradenské a konzultační služby žákům, rodičům a pedagogickým pracovníkům. Školní poradenské pracoviště spolupracuje s dalšími školskými poradenskými zařízeními (např. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče v rámci Karlovarského kraje) a dalšími odborníky péče o děti (dětští psychiatři, psychologové, policie a orgán sociálně právní ochrany dětí).

Komu jsou služby ŠPP určené?

 • Žákům, kteří mají potíže se zvládáním učiva a neví si rady, jakým způsobem se učit. Mají osobní problémy, které jim brání v úspěšném studiu. Dále žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným.
 • Rodičům, kteří potřebují poradit či pomoci při řešení výchovných nebo osobnostních problémů dítěte. Potřebují poradit s výběrem dalšího vzdělávání dítěte, zvýšit motivaci pro vzdělávání, poradit s domácí přípravou dítěte na vyučování a s výběrem jeho optimálního učebního stylu.
 • Pedagogickým pracovníkům školy, pokud potřebují konzultovat řešení ohledně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Potřebují poradit v oblasti řešení vztahových potíží žáků, zjistit aktuální klima třídy a realizovat následná opatření při práci se třídou, pomoc při řešení výchovných potíží a pomoc při řešení potíží dětí ve spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci.

 

Jaký je účel zřízení ŠPP?

Chceme pomoci všem žákům, kteří se potýkají s neprospěchem, nerozumí si se spolužáky, mají osobní problémy či potřebují individuální přístup z důvodu poruch učení. Naším cílem je předejít jejich předčasnému odchodu ze systému vzdělávání a pomoci našim žákům úspěšně dokončit studium vybraného oboru.

 

Personální obsazení ŠPP

školní speciální pedagog

PhDr. Mgr. Radka PILLEROVÁ, tel. 352 466 199, 720 980 545, e-mail:

školní metodik prevence

Mgr. Tomáš MAŠEK, tel. 352 466 054, 739 322 389, e-mail:

schránka důvěry NNTB

výchovný poradce

Mgr. Pavel JANUS, tel. 352 466 163, 774 892 590, e-mail:

kariérový poradce

Pavel HOZA, tel. 352 466 052, 607 062 058, e-mail:

Mgr. Iva SINKULOVÁ, tel. 352 466 155, e-mail:

 

Na jaké oblasti se činnost ŠPP zaměřuje?

 

Výchovné poradenství:

 • na péči o žáky s neprospěchem (zjišťování příčin a následná opatření);
 • na práci se skupinami žáků s určitým problémem (sociální neobratnost, chybějící studijní návyky…);
 • poradenství v oblasti osobnostního rozvoje;
 • intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků;
 • přípravu podmínek vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání;
 • práci se třídními kolektivy: diagnostika třídních kolektivů – sociometrická šetření ve třídách a následná práce se třídou;
 • poradenství v oblasti stylů efektivního učení.

Kariérové poradenství:

 • na individuální poradenství pro žáky, kteří uvažují o změně oboru;
 • individuální profesní poradenství;
 • semináře pro absolventy (aktuální informace o možnostech dalšího vzdělání a profesního uplatnění);
 • pomoc při výběru VŠ (nabídka využití Dotazníku volby povolání pro žáky 3. a 4. ročníků);
 • konzultace a přednášky pracovníků Úřadu práce v Sokolově;
 • zprostředkování seminářů externích lektorů pro žáky končících ročníků.

Prevence sociálně patologických jevů:

 • na koordinaci a realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování žáků;
 • vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování;
 • poskytování poradenských služeb zákonným zástupcům u žáků s rizikem či projevy rizikového chování;
 • monitorování stavu výskytu sociálně nežádoucích jevů na škole;
 • odhalování a řešení případů ostrakismu a šikany.

 

 

 

Činnost školního speciálního pedagoga:

 • na péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření, zejména pomoc při sestavování plánu pedagogické podpory a vedení;
 • práci s třídními kolektivy;
 • individuální případovou práci se žáky v osobních problémech;
 • prevenci školního neúspěchu žáků;
 • zjišťování a řešení sociálního klimatu ve třídě;
 • podíl na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu a jeho průběžném vyhodnocování;
 • školní diagnostiku poruch učení a tvorbu plánů pedagogické podpory;
 • spolupráci s PPP a SPC;
 • individuální konzultaci pro rodiče a komunikaci s nimi.

 

 

Neváhejte se na nás obrátit – nenechte problémy, aby Vás ovládaly a ztrpčovaly Vám život!

Menu