Maturitní zkoušky 2020

Termíny MZ pro podzimní období 2020

Praktická MZ – podzim 2020

Ústní MZ – podzim 2020

Nejpozději 25. 8. 2020 přihlášení maturanti svým podpisem stvrdí, že byli seznámeni s místem a termínem konání MZ. Podpisový arch je připraven na recepci školy.

Sdělení MŠMT – termíny MZ – podzim 2020

Přihlašování žáků k MZ podzim 2020

Žák podává přihlášku do 27. července pro podzimní zkušební období (termín 25.července stanovený vyhláškou připadá na sobotu).
Přihlášku k opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podává žák ke všem dílčím zkouškám nebo částem zkoušek příslušného zkušebního předmětu, u kterých neuspěl nebo které nekonal (vygenerovanou předvyplněnou přihlášku si žák může vyžádat u ZŘTV). V přihlášce žák uvede:

  • jméno, popřípadě jména, a příjmení, školu, třídu a obor vzdělání, formu vzdělávání, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození a místo narození, státní občanství;
  • názvy zkušebních předmětů povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky;
  • názvy zkušebních předmětů povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky;
  • názvy zkušebních předmětů nepovinných zkoušek společné části maturitní zkoušky;
  • zařazení žáka s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky do kategorie a skupiny uvedené v příloze č. 2 k vyhlášce č. 177/2009 Sb. za účelem uzpůsobení podmínek pro konání společné části maturitní zkoušky.

Škola zašle žákovi potvrzený výpis z přihlášky z informačního systému Centra nejpozději do 5 dnů od předání údajů Centru podle odstavce 5. V případě nesouladu údajů uvedených ve výpisu žák zašle škole do 5 dnů správné údaje.
Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl do 25. července 2020, koná-li ústní část MZ z CJL. Ze školního seznamu literárních děl žák připraví podle kritérií pro výběr zadání ústní zkoušky společné části podle katalogu vlastní seznam 20 literárních děl. Žák odevzdá vlastní seznam řediteli školy. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl. Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich vlastních seznamů literárních děl.
Přihlašovat se můžete ve škole do 27. července 2020 od 7.30 do 14.30 hodin u Mgr. Bc. Tomáše Babického (telefon 739 322 463).

Český jazyk a literatura

Školní seznam literárních děl MZ 2020

Kritéria pro výběr děl jsou uvedena na konci školního seznamu.

VZOR – seznam literárních děl žáka

Cizí jazyky

Témata školních zkušebních úloh z AJ MZ 2020

Témata školních zkušebních úloh z NJ MZ 2020

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek konaných v profilové části maturitních zkoušek

Nabídka povinných a nepovinných předmětů v profilové části MZ 2020 jaro – podzim

Informační technologie – Aplikace osobních počítačů (LO)

Telekomunikace (LO)

Informační technologie –Informatika v ekonomice (LO)

Stavebnictví (LO)

Veřejnosprávní činnost

Ekonomika a podnikání

Elektrotechnika

Stavebnictví

Strojírenství

Dopravní prostředky

Informační technologie

Kritéria hodnocení profilové části MZ 2020

Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka nezobrazuje maturantům výsledky, ale slouží k udělení souhlasu se zasláním výsledkových dokumentů e-mailem.

Maturitní zkouška

Oficiální stránky maturitní zkoušky (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání).

 

Menu