Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Naše škola využívá investice na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Kooperační projekt inženýrských věd Hof – Sokolov

Malý projekt s podporou Dispozičního fondu. Pro zvýšení intenzity kontaktů mezi vzdělávacími zařízeními a také mezi vyučujícími, žáky a studenty v česko-bavorském pohraničí realizuje Vysoká škola Hof výměnný projekt mezi žáky ISŠTE Sokolov, p. o. a studenty Vysoké školy Hof.

InduCCI

Díky aktivitě budou studenti třech středních škol vytvářet společnými silami výukovou pomůcku, kterou bude možné využívat na jednotlivých školách i po skončení projektu.

Implementace krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji

Obsahem pilotního ověření je rozvoj intenzivní spolupráce mezi firmami a odbornými školami s cílem popsat a nastavit vhodné podmínky k poskytování praktického vyučování v reálném prostředí firem a zařadit vybrané prvky duálního vzdělávání do odborného vzdělávání v Karlovarském kraji.

Česko-Bavorské setkávání odborných učilišť Rehau – Sokolov

Cílem projektu je vzájemné seznamování sousedních zemí, odbourání předsudků a samostatný vývoj společného projektu v oblastech CAD/CAM/CNC/3D tisku.

Kooperační projekt inženýrské vědy

Projekt cílí na navazování a zintenzivňování kontaktů mezi vzdělávacími zařízeními a také mezi vyučujícími, žáky a studenty v česko-bavorském pohraničí.

Šablony III

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

QHERO

Vzdělávací projekt, který pro motivaci studentů a škol v automobilních oborech připravila společnost Porsche Česká republika s. r. o., zástupce značek Volkswagen, Audi, SEAT a Volkswagen užitkové vozy v České republice. Program podporuje praktické vzdělávání a jeho základní myšlenkou je najít a motivovat nejlepší studenty automobilového zaměření ve středním a učňovském školství v České republice.

H2AC4schools – Závody saských a českých škol PrOJETÍ světa elektromobility s vodíkem

Cílem projektu je atraktivní formou rozšířit znalosti o alternativních formách elektrické energie a zejména vodíkových palivových článků, mezi středoškolskými studenty na obou stranách česko-saského příhraničního regionu. Tento projekt umožní studentským týmům z vybraných technických škol sestavit prototypy autíček vlastní konstrukce poháněných vodíkovými články a v rámci projektu s nimi absolvovat celkem 3 závody – 2 závody na národní a 1 na mezinárodní úrovni, během kterých poměří výkonnost sestrojených prototypů a navíc formou soutěžního klání zároveň budují vzájemné vztahy a spolupráci.

SYPO

Projekt SYPO reaguje na současný stav, který postrádá ucelený systém profesní podpory učitelů a ředitelů. Další vzdělávání obou cílových skupin je až na výjimky nesystematické, chybí koncepční podpora pro různé fáze profesní dráhy. A proto SYPO připraví novou koncepci, která systematicky a komplexně podpoří odborný růst s důrazem na kvalitu, a to za pomoci těchto nástrojů:
– metodické kabinety na národní, krajské a vybrané oblastní úrovni;
– stálá konference ředitelů (kabinetu vedení);
– podpora začínajících učitelů;
– transformace systému DVPP.

 

Menu