Název projektu: Šablony 3 – podpora vzdělávání

Žadatel projektu: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003777

Doba realizace projektu: 1. 9. 2023 – 31. 8. 2025

Operační program: Operační program Jan Amos Komenský

Prioritní osa: 2 – Vzdělávání

Cílová skupina: Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, resp. s potřebou podpůrných opatření. Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci středních škol. Žáci středních škol.

Specifické cíle: Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy. Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v přípravě znevýhodněných skupin.

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání, spolupráce s rodiči žáků a veřejností.

Aktivity projektu:

1.III/10 – Inovativní vzdělávání žáků v SŠ

1.III/11 – Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v SŠ

1.III/3 – Školní psycholog SŠ

1.III/5 – Kariérový poradce SŠ

1.III/7 – Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ

1.III/8 – Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

 

Menu