Aktivita: Pilotní ověření prvků duálního systému vzdělávání v Karlovarském kraji

Žadatel/příjemce: Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823; IKAP II. (Implementace krajského akčního plánu v Karlovarském kraji II.)

Pilotní ověření bude probíhat u vybraných oborů ve spolupráci zaměstnavatelů a škol v období od září 2020 do srpna 2023 (3 školní roky).

Hlavní principy vzdělávání s prvky duálního systému (dle příručky „Odborná příprava v prostředí firem – prvky duálního vzdělávání v praxi“ vytvořené Svazem průmyslu a dopravy ČR a Moravskoslezským paktem zaměstnanosti):

  • Dlouhodobé partnerství podniku se školou – nad rámec požadované smlouvy o realizaci praktického vyučování.
  • Odborná příprava žáka probíhá po celou dobu studia u jednoho zaměstnavatele (žák je vnímán jako budoucí zaměstnanec).
  • Odborná příprava žáka probíhá v maximálním rozsahu u zaměstnavatele.
  • Škola a zaměstnavatel společně definují odbornou přípravu – společná příprava tematických plánů odborného výcviku (TPOV), revize školních vzdělávacích programů (ŠVP), účast na závěrečných zkouškách.

Aktivity projektu:

  1. Spolupráce zaměstnavatelů a škol na přípravě a realizaci odborného vzdělávání s prvky duálního systému.
  2. Odborná výuka žáků s prvky duálního systému.
  3. Řemeslné workshopy ve firmách ve spolupráci se SŠ.
  4. Popularizační kampaň na sociálních sítích.
  5. Sdílení zkušeností a dobré praxe vzdělávání s prvky duálního systému.

Menu