Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Investiční priorita: Socioekonomická integrace marginalizovaných komunit, jako jsou Romové
Tematický cíl: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl: Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000615
Doba realizace projektu: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019
Žadatel projektu: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace
Partner projektu: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro kvalitnější podporu žáků v prostředí střední školy. Díky realizaci klíčových aktivit projektu bude různým skupinám znevýhodněných žáků, tj. žákům ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, žákům se specifickými poruchami učení a žákům ohroženým školním neúspěchem umožněno zapojit se do obsahově velmi odlišných aktivit, které jim umožní zažít pocit ,,úspěchu“, zvýší jejich sebevědomí a pocit vlastní hodnoty. Dojde ke zvýšení jejich klíčových kompetencí a dovedností.

Projekt je zaměřen na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání a žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Aktivity projektu:

Série workshopů s tématikou sebepoznání a duševního zdraví aneb „Poznej sám sebe a ostatní“.
„Klub silných“ na SŠ.
„Klub silných“ aneb „Buď on-line ve světe práce“ na ZŠ.
Kroužky čtenářské, matematické gramotnosti badatelství na SŠ „Přečti, mysli, vyřeš“.
Řemeslný projekt pro žáky SŠ.
Kroužky fyzické a psychické zdatnosti na SŠ, ZŠ se závěrečným setkáním na SŠ aneb „Zamakáme a užijeme si to“.
Řízení projektu.

Zamakáme a užijeme si to!!

Integrovaná škola Sokolov rozdává radost podruhé!

Budka ptačí, na tu každý stačí!

ISŠTE rozdává radost

Zamakáme a užijeme si to

Poznej sám sebe i ostatní

Setkání s youtubery

Menu