Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnatelnosti fyzických osob do 20 let věku, resp. do 25 let věku na trhu práce v Karlovarském kraji.
Název projektu: Ze školy odpovědně na trh práce
Nositel projektu: Krajská hospodářská komora karlovarského kraje
Název dotačního programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa: 4.2a Aktivní politika trhu práce
Oblast podpory: 4.2a.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/D8.00064
Schválená výše podpory: 7 460 372,04 Kč
Doba trvání projektu: 1.9.2014 – 31.10.2015
Spolupracující subjekty: ISŠ Cheb, ISŠTE Sokolov, ZČU Plzeň, Úřad práce Karlovy Vary

Popis projektu:
Hlavním cílem projektu je podpořit zaměstnanost uchazečů a zájemců o zaměstnání se zaměřením na fyzické osoby do 20 let věku, resp. do 25 let věku – absolventy SŠ a VŠ a zájemců o zaměstnání se zaměřením na žáky a studenty posledních ročníků SŠ a VŠ na trhu práce v Karlovarském kraji, a tím zlepšit regionální trh práce a posílit konkurenceschopnost Karlovarského kraje.

Specifické cíle projektu:

a) uskutečnění motivačních poradenských programů pro cílové skupiny v Karlovarském kraji
b) uskutečnění regionální burzy pracovních příležitostí pro cílové skupiny ve třech okresech Karlovarského kraje
d) zajištění krátkodobých praktik u zaměstnavatelů pro cílové skupiny
e) vydání popularizačního katalogu povolání
f) zprostředkování zaměstnání pro cílové skupiny

Cílové skupiny projektu:

Uchazeči/ky o zaměstnání se zaměřením na fyzické osoby do 20 let věku, resp. do 25 let věku (absolventi SŠ a VŠ)
Zájemci/kyně o zaměstnání se zaměřením na:
– fyzické osoby do 20 let věku, resp. do 25 let věku (absolventi SŠ a VŠ)
– žáky, učně, studenty posledních ročníků SŠ a posledních dvou semestrů VŠ

Klíčové aktivity projektu:

KA 01 Výběr účastníků cílové skupiny
Základním nástrojem oslovení CS budou 3 motivační informační semináře. Cílem seminářů bude seznámit CS s přínosy projektu pro ně samotné, přesvědčit cílovou skupinu pro vstup do projektu a podat CS veškeré informace o pracovním programu předkládané projektové žádosti. Předkladatel projektu plánuje vstup 30 zástupců CS do projektu.

KA 02 Motivační kurz pro absolventy
Motivační kurz bude určen pro 30 účastníků projektu vybraných v rámci KA1. Bude zaměřený na aktivizaci a motivaci účastníků a získání základních vědomostí a dovedností potřebných pro uplatnění na trhu práce. Motivační kurz probíhá formou semináře, diskuze, názorných ukázek, modelových situací a praktického nácviku.

KA 03 Burzy pracovních příležitostí
Budou uskutečněny 3 regionální burzy pracovních příležitostí – v Karlových Varech, v Sokolově a v Chebu, které budou primárně určeny všem žákům a studentům posledních ročníků SŠ a VŠ. Součástí dvoudenní burzy bude i doprovodný program (přednášky a workshopy s odborníky na trh práce, pracovní workshopy klíčových aktérů regionálního trhu práce včetně středních škol k tematice výchovy žáků k volbě profesní kariéry apod.).

KA 04 Motivační workshopy pro studenty
Motivační workshopy pro žáky a studenty posledních ročníků SŠ a posledních 2 semestrů VŠ budou realizovány s cílem zvýšení orientace na trhu práce, získání informací o požadavcích na pracovní pozice na trhu práce a získání dovedností potřebných při hledání zaměstnání. Workshopy budou zaměřeny na specifika trhu práce v Karlovarském kraji, možnosti hledání zaměstnání, studenti se dozví, jak správně napsat životopis, jak se prezentovat a jak vystupovat při pracovním pohovoru, jaká práva a povinnosti mají při nástupu do zaměstnání. V průběhu projektu bude realizováno 10 workshopů, každý pro 12 osob.

KA 05 Krátkodobá praktika studentů u zaměstnavatelů
Tato praktika umožní cílovým skupinám potkat management společnosti, umožní vést s vedením společnosti interaktivní diskuze nejen o pracovních povinnostech ale i o např. pracovních benefitech. Celkem je plánováno zajištění 10 krátkodobých praktik pro 80 zástupců cílových skupin. Praktika budou organizována ve dvou sekvencích. První úroveň bude představovat skupinová prohlídka provozu firmy s výkladem a popisem jednotlivých pracovních operací. Druhá úroveň bude pracovní workshop s vedením společnosti.

KA 06 Popularizační katalog profesí
Popularizační katalog profesí u zaměstnavatelů v Karlovarském kraji bude zahrnovat přehledný seznam zaměstnavatelů a nabízených profesí v Karlovarském kraji, včetně zaměření na nedostatkové profese, profese s vysokou nezaměstnaností, platové úrovně apod. s cílem předat cílovým skupinám reálný pohled na poptávku na trhu práce. Katalog profesí bude následně prezentován na školách studentům posledních ročníků prostřednictvím koordinátorů pro práci s CS, bude představen na burzách práce a na workshopech pro studenty.

KA 07 Zprostředkování zaměstnání
Na začátku projektu bude umístěno 15 osob, které úspěšně absolvovaly motivační kurz pro absolventy, na nová nebo volná pracovní místa u zaměstnavatelů v Karlovarském kraji, především ve členských firmách KHK KK. Zaměstnavatelům budou hrazeny po dobu 8 měsíců mzdové příspěvky.
Dalších 10 absolventů bude umístěno na nová nebo volná pracovní místa u zaměstnavatelů po dokončení studia ve školním roce 2014/2015,během kterého budou mít možnost účastnit se motivačních aktivit realizovaných v rámci projektu a navázat v rámci těchto aktivit kontakt s budoucím zaměstnavatelem. Mzdové příspěvky budou zaměstnavatelům hrazeny z projektu po dobu 4 měsíců, minimálně další 2 měsíce je bude hradit zaměstnavatel. Z 25 osob bude 17 umístěno na volná pracovní místa, 8 na nově vytvořená pracovní místa. Vytvořená pracovní místa, na která budou v rámci projektu čerpány mzdové příspěvky, budou udržena po dobu minimálně 6 měsíců od jejich vzniku.

KA 08 Řízení a administrace projektu

Kontaktní osoba projektu:
Ing. Lenka Bílková
manažer projektu
tel. +420 737 045 998
e-mail:

Menu