Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0029
Doba realizace projektu: 1. 1. 2014 – 30. 6. 2015
Partner projektu: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
Žadatel projektu: Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.
Webové stránky projektu: http://vez-opvk.cz/

Cílem projektu je systematická příprava lidských zdrojů v Ústeckém a Karlovarském kraji pro podporu vzdělávání v přírodovědných a technických oborech (PTO) a jejich popularizaci. Projekt inovativně propojuje všechny subjekty ve vzdělávacím řetězci od pracovníků VŠ přes pedagogy středních a vyšších odborných škol (SŠ, VOŠ) až k jejich studentům a žákům. Je v něm 7 partnerů: 4 SŠ, 1 VOŠ a 2 součásti VŠ ? Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP a Fakulta dopravní ČVUT, pracoviště Děčín. Projekt obsahuje 7 klíčových aktivit: vzdělávání akademických a výzkumných pracovníků, vzdělávání učitelů SŠ a VOŠ, vzdělávání zájemců o PTO z řad žáků a studentů SŠ a VOŠ, vzdělávání těchto zájemců v rámci mimoškolních aktiv a exkurzí, vyhledávání nových talentů v PTO prostřednictvím projektové soutěže, mapování situace ve výuce a popularizaci PTO na SŠ a VOŠ a navržení systematické a dlouhodobé spolupráce škol s příbuzným zaměřením, rozšiřování výsledků projektu včetně webové stránky.

Návazným cílem OP VK  je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti  ČR  prostřednictvím  modernizace  systémů  počátečního,  terciárního  a dalšího vzdělávání, jejich  propojení  do  komplexního  systému  celoživotního  učení  a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji (dále též „V a V“).  Globálním cílem prioritní osy 2 OP VK  je inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení  s výzkumnou  a  vývojovou  činností,  větší  flexibilitě  a  kreativitě  absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice a k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek.

Cílem oblasti podpory 2.3 OP VK  –  Lidské  zdroje  ve  výzkumu  a  vývoji  je  zkvalitnění personálního  zabezpečení  výzkumu  a  vývoje  včetně  zlepšení  odborné  přípravy  a  podmínek  pracovníků a využití vhodných motivačních a propagačních nástrojů. Cílem Výzvy č. 45 je  cíleně  propagovat  přírodovědné  a  technické  obory  aktivitami  směřujícími k popularizaci výzkumu a vývoje a badatelsky orientované výuce.

Popis cílové skupiny

1. akademičtí a ostatní odborní pracovníci vysokých škol
2. odborní pracovníci výzkumných a vývojových institucí
3. studenti vysokých škol
4. zájemci o vědecko-výzkumnou práci
5. pedagogičtí pracovníci základních a středních škol

Aktivity projektu

1. Vzdělávání akademických, výzkumných a odborných pracovníků
2. Vzdělávání učitelů středních škola a vyšších odborných škol
3. Vzdělávání žáků a studentů – zájemců o přírodovědné a technické obory
4. Vzdělávání žáků a studentů mimo prostředí vyšších, středních a základních škol
5. Hledání nových technických a přírodovědných talentů
6. Propojování vzdělávacích subjektů a vytváření jejich sdružení
7. Rozšiřování výsledků projektu a hodnocení kvality práce na projektu

 

 

Menu