Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.19/02.0015
Doba realizace projektu: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2014

Cílem projektu je vytvoření systému na sebe navazujících opatření a aktivit, díky nimž se sníží počet žáků, kteří z různých důvodů předčasně opouštějí systém vzdělávání. Vybudování komplexní „záchytné sítě“, která umožní ohroženým žákům úspěšně ukončit studium na střední škole. V rámci projektu se také zaměříme na zlepšování podmínek pro úspěšné studium žáků se zdravotním postižením – žáků se specifickými poruchami učení a chování.

Popis cílové skupiny:

1. Žáci, kteří z různých důvodů neprospívají a jsou tak ohroženi předčasným odchodem ze systému vzdělávání (žáci 2., 3. a 4. ročníků studijních i učebních oborů).
2. Žáci 1. ročníků, kteří budou vybráni dle výsledků po prvním pololetním klasifikačním období (neprospěli z 1-3 vyučovacích předmětů).
3. Žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociokulturním znevýhodněním (žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – SVP) – evidováni na základě zpráv z Pedagogicko-psychologické poradny. Též žáci u kterých je podezření na specifickou poruchu učení a nebyli dosud diagnostikováni.
4. Pedagogičtí pracovníci ISŠTE Sokolov zapojení do projektu – třídní učitelé, začínající učitelé, ostatní pedagogičtí pracovníci.

Aktivity projektu:

1. Identifikace individuálních potíží žáků.
2. Získávání kompetencí k efektivnímu učení.
3. Programy pro žáky s problémy začlenit se do kolektivu.Práce se žáky se SVP.
4. Rozvíjení dovedností pedagogických pracovníků.

 

Menu