Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu i sekundárnímu vzdělávání
Investiční priorita: Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy
Tematický cíl: Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení
Specifický cíl: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/006857
Doba realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2019
Žadatel projektu: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace

Cílem projektu je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomoci školám při společném vzdělávání žáků / studentů, a to s možností personálního posílení o školního speciálního pedagoga a koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele.

Projekt je zaměřen na kvalitnější podporu žáků v prostředí střední školy a osobnostně profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

Aktivity projektu:
Školní speciální pedagog
Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
Tandemová výuka na SŠ
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ (ICT, cizí jazyky)

Menu