Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu i sekundárnímu vzdělávání
Investiční priorita: Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

Specifický cíl: Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce
Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0013904
Doba realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021
Žadatel projektu: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

Aktivity projektu:
Školní speciální pedagog
Školní kariérový poradce
Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
Další vzdělávání pedagogických pracovníků – matematická gramotnost

Menu