Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020/Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014 – 2020

Název projektu/Projekttitel: Průmysl 4.0 – Implementace digitálního vzdělávání do profesního vzdělávání / Industrie 4.0 – Implementierung Digitale Bildung in die berufliche Ausbildung

Číslo projektu/Projektnummer: 100306883

Termín realizace projektu/Termin der Realisation des Projektes: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2020

Projektoví partneři/Projektpartnern: DPFA-Schulen gemeinnützige GmbH, Zwickau (lead partner/Lead-Partner) Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace (projektový partner 1/Projektpartner 1) Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (projektový partner 2/Projektpartner 2)

Web projektu

Cílová skupina/Zielgruppe:

  • učni/studenti/Auszubildende
  • učitelé/docenti/školitelé/Lehrer/Dozenten/Ausbilder
  • rodiče/Eltern
  • regionální podniky s potřebou procesu „Průmysl 4.0″/regionale Unternehmen mit Bedarf „Industrie 4.0“

Cíle projektu/Ziel des Projektes:

Integrace tématu „digitalizace“ do současného profesního vzdělávání pomocí společně vyvinutého výukového modulu „digitalizace“ a otestování jeho přeshraničního efektu v rámci projektu. Evaluace proveditelnosti, následně začlenění do probíhajícího vzdělávacího procesu u projektových partnerů a jeho další rozvoj.

Integrierung des Themas Digitalisierung in die bestehende berufliche Ausbildung durch ein gemeinsam konzepiertes Bildungsmodul „Digitalisierung und dessen grenzüberschreitende Erprobung im Projekt. Nach Evaluierung der Machbarkeit, Involvierung in den laufenden Ausbildungsprozess bei den Projektpartnern und Weiterentwicklung.

Aktivity/Aktivitäten:

  • Webová vizualizace projektového obsahu s cílem představit možnosti začlenění digitálního vzdělávání do profesního vzdělávání / Webbasierte Visualisierung des Projektinhalts zur Darstellung von Möglichkeiten einer Involvierung von digitaler Bildung in berufliche Ausbildung.
  • Vývoj, pořízení a vybavení virtuální učebny na německé i české straně, vypracování společné koncepce „Digitální vzdělávání“ / Entwicklung, Anschaffung und Ausrüstung eines virtuellen Klassenzimmers auf der deutschen und tschechischen Seite, Erarbeitung gemeinsame Konzeption „Digitale Bildung“.
  • Zvyšování kvalifikace učitelů a učňů/studentů při používání a využívání digitální techniky ve vyučování a v přeshraniční komunikaci / Befähigung von Lehrern und Auszubildenden im Umgang mit digitaler Technik im Unterricht und für greznüberschreitende Kommunikation.
  • Testování teoretických a praktických obsahů výukového modulu „Digitální vzdělávání“ na německé i české straně a v rámci přeshraničních aktivit / Erprobung der theoretischen und praktischen Inhalte des Lehrmoduls „Digitale Bildung“ auf der deutschen und tschechischen Seite und im grenzüberschreitenden Zusammenwirken.
Menu