V souladu s ustanovením § 19 zákona č. 135/2020 Sb. je přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče povinen potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se ve střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. do 8 kalendářních dnů po dni pro konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se v této střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizaci. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

Tato lhůta pro odevzdání zápisového lístku platí jak pro obory ukončované závěrečnou zkouškou (učební obory), tak pro obory ukončované maturitní zkouškou (studijní obory).

Příklad:
Pokud bude JPZ např. 1. 6. 2020, výsledky uchazečů musí střední škola zveřejnit do 8 kalendářních dnů (tj. 9. 6. 2020), od konce této 8 denní lhůty pak uchazečům běží 5 denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku (tj. do 16. 6. 2020).

Pro případné dotazy volejte: 702 253 134 nebo 702 253 353.

Menu