Absolvent se uplatní při výkonu povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář slaboproudých i silnoproudých zařízení, elektromechanik, servisní mechanik elektrických zařízení. Následně pak jako opravář elektrických spotřebičů, důlní elektrikář slaboproudých a silnoproudých zařízení nebo najde uplatní jako elektrikář či provozní elektrikář v energetice, elektromontér, elektromontér pevných trakčních zařízení železniční dopravy, montér elektrorozvodných sítí, mimojité také stavební elektrikář, provozní elektrikář železniční dopravy a všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení.

Učební plán 26-51-H/01 Elektrikář

Profil absolventa

Absolvent získá znalosti jak z oblasti elektrotechniky, osvojí si praktické dovednosti potřebné pro výkon budoucí profese. Teoretické vyučování se střídá s odborným výcvikem v pravidelných týdenních cyklech. Jedná se o vysoce kvalifikované pracovníky připravované k výkonu povolání elektrikáře pro komplexní práce spojené se zapojováním, montáží, oživováním, diagnostikou, opravami, provozem, seřizováním a údržbou konkrétních elektrotechnických zařízení, kdy ovládá odbornou terminologii a je schopen využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel a principů při řešení praktických úkolů. Součástí výuky je získání osvědčení o elektrotechnické kvalifikaci § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb. – nutno složit příslušnou zkoušku.

Osvědčení a certifikáty

Žák oboru Elektrikář může během studia získat následující osvědčení, certifikáty a další doklady rozšiřující jeho možnosti uplatnění na trhu práce:
Osvědčení, zkouška z vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro získání příslušné odborné způsobilosti v elektrotechnice. Předmětem zkoušek a přezkoušení jsou:
a) předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě řídit,
b) místní pracovní a technologické postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, příkazy, směrnice a návody k obsluze, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě řídit,
c) teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci, zejména při úrazech elektrickým proudem.
Vykonání zkoušky umožňuje samostatně vykonávat elektroinstalatérské práce, tj. montáž a opravy a údržbu vnitřních elektrických rozvodů a instalací elektrických spotřebičů v bytové a průmyslové výstavbě.

Menu