Informace pro žáky i rodiče žáků, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek Nanečisto dne 6. února 2020:

Výsledky přijímacích zkoušek Nanečisto 2020.

Český jazyk a literatura

Největší problém uchazečů je orientace v textu a vyhledávání informací v něm, dále pak určování větných členů. Nejčastěji chybují v otázkách číslo 9 (vyhledat v textu slovesa v rozkazovacím způsobu), 18 (vyhledávání v textu slova s pravopisnou chybou a napsat je správně) a 29 (určit větné členy). Problémové oblasti (chybovost v procentech):

Syntax – větná skladba (70 %)
Morfologie – tvarosloví (64 %)
Porozumění textu (55 %)
Lexikologie – slovní zásoba (51 %)
Literární teorie (48 %)
Pravopis (43 %)

Matematika

Matematika je celkově velmi problematická a jen velmi malé procento uchazečů zvládá správně zpracovat převážnou část úloh. Nevypracované jsou velmi často geometrické úlohy 9, 10, 12 a úloha 16, naopak nejúspěšnější jsou uchazeči v řešení lineárních rovnic (příklady 5.1 a 5.2). Problémové oblasti:

Geometrie
Chybná argumentace výsledků rovnic
Počítání se zlomky a desetinnými čísly
Operace s algebraickými výrazy

Menu