Absolventi se připravují na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání strojírenského dělníka se zaměřením na obráběním kovů

Profil absolventa

Absolventi oboru Strojírenské práce – Obráběcí práce získají znalost veškerých základních operací při ručním a strojním zpracování kovů, práce podle technických montážních náčrtů a schémat, čtení jednoduchých výrobních a montážních výkresů, znalost používání technických norem a tabulek.

Absolvent je schopen:

  • obsluhovat konvenční soustruhy, frézky a vrtačky,
  • číst výrobní výkresy obráběných součástí, stanovit s využitím technologické dokumentace technologický postup jednotlivých úseků a úkonů prováděných operací,
  • podle údajů dokumentace nebo podle jiných pokynů nastavit řezné podmínky obrábění, popř. v jednotlivých případech tyto podmínky samostatně zvolit,
  • na seřízeném stroji provést jednoduché dodatečné seřízení (např. po výměně nástroje, jeho částečném otupení apod.), popř. v nejjednodušších případech (např. vrtání jednotlivého otvoru na strojní nebo stojanové vrtačce apod.) samostatně seřídit stroj,
  • bez poškození upínat obrobky v různých upínačích a přípravcích,
  • upínat jednotlivé nástroje,
  • obrábět středně složité součásti na seřízených konvenčních soustruzích, frézkách a vrtačkách při předepsaných běžně dosažitelných požadavcích na přesnost rozměrů, tvarů a jakosti povrchu obráběných ploch a to zejména v sériové výrobě,
  • kontrolovat přesnost rozměrů, tvarů a jakosti povrchu běžnými dílenskými měřidly,
  • běžnou údržbou ošetřovat svěřený stroj, pečovat o nástroje, nářadí a měřidla jejich správným užíváním a ukládáním,
  • veškeré pracovní činnosti vykonávat s ohledem na platné pracovní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany.
Menu