Od školního roku 2018/2019 nejsou tyto obory v naší nabídce.

Absolvent tohoto studijního oboru se uplatní jako samostatný pracovník ve stavebnictví s různými specializacemi jako projektant jednoduchých stavebních objektů, jako mistr na stavbě, který řídí stavební provoz malé pracovní čety zedníků. Absolvent se může uplatnit i ve státní správě a samosprávě jako samostatný referent na stavebních úřadech, nebo při kontrole stavební činnosti a stavební dokumentace staveb. Může se uplatnit i jako technik pro přípravy a realizace investičních stavebních akcí. Po získání nezbytné doby praxe v tomto oboru je odborně způsobilý i k soukromému podnikání v řemeslné živnosti ve stavebnictví. Absolvent je připraven ke studiu na vyšších odborných i vysokých školách, zejména technického zaměření.

Učební plán: 2.-3. ročník 2018/2019 36-47-M/01 Stavebnictví – Pozemní stavby

Učební plán: 4. ročník 2018/2019 36-47-M/01 Stavebnictví – Pozemní stavby

Učební plán: 2.-4. ročník 2018/2019 36-47-M/01 Stavebnictví

Profil absolventa

Absolvent je schopen zajišťovat správu a údržbu všech stavebních objektů. Může navrhovat projekty drobných občanský staveb a rodinných domků, řídit samostatně skupinu zedníků a koordinovat a kontrolovat jejich práci. Zná technologické postupy jednotlivých stavebních prací a činností., vztahy a vazby mezi jednotlivými stavebními činnosti a orientuje se ve stavebním zákoně, zná bezpečnostní předpisy, které je nutno při stavebních pracech dodržovat.
Čte i navrhuje stavební výkresovou dokumentaci.
Uplatní se jako stavební technik při přípravě a realizaci investičních akcí.
Umí staticky navrhnout jednoduché stavební konstrukce.
Umí spočítat podle projektové dokumentace spotřeby jednotlivých materiálů a vypočta stavební náklady na navrženou stavbu.
Umí ovládat základní počítačové verze projektování na počítači.

Absolvent je středoškolsky vzdělaný pracovník pro technicko-hospodářské funkce se všeobecným a odborným vzděláním na úrovni úplného středního odborného vzdělání. Odborná složka profilu absolventa se vyznačuje obecnými odbornými vědomostmi a dovednostmi, základními vědomostmi a dovednostmi ve vztahu k odvětví stavebnictví a speciálními odbornými vědomostmi jako jsou zásady navrhování objektů pozemního stavitelství, navrhování jednodušších objektů pozemních staveb včetně zpracování stavební části projektové dokumentace dle příslušných norem, požární bezpečnost staveb, základní znalosti z oblasti technických vybavení budov. Absolvent má také předpoklady, aby soukromě podnikal. Pro živnosti vázané a pro některé řídící funkce v zaměstnaneckém poměru je podmínkou autorizace v příslušném oboru (například projektová činnost).

Osvědčení a certifikáty

Žák může během studia získat následující osvědčení, certifikáty a další doklady rozšiřující jeho možnosti uplatnění na trhu práce:
Výuční list v oboru zedník – předpokladem je absolvování předmětu nepovinné praxe během celého čtyřletého studia a uzavření klasifikace v profilových odborných předmětech (tj. pozemní stavitelství, stavební materiály, technické kreslení a praktická cvičení) v průběhu celého čtyřletého studia a složení závěrečné zkoušky oboru zedník v plném rozsahu.
Europass – je prvním evropským dokladem o vzdělání a pracovních zkušenostech, popisuje získanou kvalifikaci. Usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a absolventy školy v celé Evropské unii.

Menu