Absolvent se uplatní v konstrukčních, technologických a projekčních činnostech elektrotechnického charakteru, v oblasti technického rozvoje, technické kontroly, zkušební, regulační a montážní techniky a techniky údržby elektrotechnických zařízení, v oblasti diagnostiky, revizní a servisní techniky. Následně jako školící technik s využitím výpočetní techniky při zpracování dat a při řízení technologických procesů. Dále technik měření a regulace, operátor a programátor počítačů, mikropočítačů, při řízení jednoduchých procesů a při programování průmyslových automatů, při řízení a obsluze pracovišť s robotickými zařízeními, regulačních jednotek a elektronických přístrojů a zařízení. V konečné fázi pak jako vývojový pracovník, projektant, energetik, při řízení provozu v elektrotechnických i jiných podnicích a též při provádění revize a oživování elektrotechnických zařízení.

Učební plán: 1. ročník 2018/2019 26-41-M/01 Elektrotechnika

Učební plán 2.-4. ročník 2018/2019 26-41-M/01 Elektrotechnika

Profil absolventa

Absolvent získá znalosti jak z oblasti elektrotechniky a tak jak slaboproudé, tak i silnoproudé. Jedná se o vzdělání elektrotechnika s elektrotechnickými znalostmi se zaměřením na elektroenergetika, automatizační technika a počítačové systémy. Získané znalosti mu umožŇují rychlou adaptaci na podmínky praxe. V oblasti odborného vzdělání si abslovent osvojí vyvážené základní odborné vědomosti, dovednosti, návyky a postoje potřebné pro uplatnění v oblasti technickohospodářských funkcí, konstrukce, technického rozvoje, výroby, technologie, provozu, správy a údržny elektrotechnických zařízení, řízení a regulace technologických procesů, správy počítačových stanic a sítí, ale i v oblasti podnikání, kdy ovládá odbornou terminologii a je schopen využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel a principů při řešení praktických úkolů.

Osvědčení a certifikáty

Žák oboru Elektrotechnika může během studia získat následující osvědčení, certifikáty a další doklady rozšiřující jeho možnosti uplatnění na trhu práce:
Osvědčení, zkouška z vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro získání přslušné odborné způsobilosti v elektrotechnice – Předmětem zkoušek a přezkoušení jsou:
a) předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které souvisí s činností na elekgrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušený pracovník vykonávat,popřípadě řídit,
b) místní pracovní a technologické postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, příkazy, směrnice a návody k obsluze, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušený pracovník vykonávat, popřípadě řídit,
c) teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci, zejména při úrazech elektrickým proudem.
Vykonání zkoušky umožňuje samostatně vykonávat elektroinstalatérské práce, tj. montáž a opravy a údržbu vnitřních elektrických rozvodů a instalací elektrických spotřebičů v bytové a průmyslové výstavbě.
Europass – je prvním evropským dokladem o vzdělání a pracovních zkušenostech, popisuje získanou kvalifikaci. Usnaňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a absolventy školy v celé Evropské unii.

 

Menu