Absolvent se uplatní jako referent orgánů státní správy nebo samosprávy na obecních, městských a magistrátních úřadech, například pracuje v oblasti hospodaření s majetkem obce, vystavování a ověřování úředních dokladů, určování a vyměřování dávek a poplatků apod. Získané ekonomické a právní vzdělání může uplatnit jako administrativní pracovník v jakémkoliv odvětví občanského sektoru. Uplatnění najde i na úřadech práce, v advokacii, soudnictví. Absolvent je připraven ke studiu na vyšších odborných školách či vysokých školách, zejména ekonomického či právního zaměření.

Učební plán: 1. ročník 2018/2019 68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost

Učební plán: 2.-4. ročník 2018/2019 68-43-M-01 Veřejnosprávní činnost

Profil absolventa

Absolvent je připraven celoživotně se vzdělávat. Umí pracovat v týmu i samostatně. Aktivně přistupuje ke své profesní kariéře, umí se přizpůsobit změnám na trhu práce, chápe nutnost sebevzdělávání. Přijímá odpovědnost za vlastní myšlení, rozhodování, jednání a chování. Správně odhaduje své možnosti a schopnosti, respektuje možnosti a schopnosti jiných. Umí pracovat s informacemi a informačními zdroji, využívá prostředků informačních a komunikačních technologií, kultivovaně se vyjadřuje a vystupuje na veřejnosti. Využívá dva cizí jazyky v odborné i osobní komunikaci. Orientuje se v systému veřejné správy, dokáže vést správní agendu, orientuje se v právních normách, umí zpracovat interní předpisy, zvládá běžné administrativní práce.

Osvědčení a certifikáty

Žák oboru Veřejnosprávní činnost může během studia získat následující osvědčení, certifikáty a další doklady rozšiřující jeho možnosti uplatnění na trhu práce:
Státní zkoušky kancelářského psaní na osobním počítači – psát při desetiminutovém opisu rychlostí nejméně 200 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 %. Vypracovat v časovém intervalu 90 minut obchodní písemnost a tabulku.
Státní zkouška ze zvýšené rychlosti – od předchozích požadavků se vyžaduje rychlost 300 čistých úhozů za minutu.
Europass – je prvním evropským dokladem o vzdělání a pracovních zkušenostech, popisuje získanou kvalifikaci. Usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a absolventy školy v celé Evropské unii.

Menu