Absolvent oboru najde uplatnění v obchodních podnicích, výrobních podnicích, sektoru služeb či veřejné správě. Získané odborné znalosti využije na trhu práce převážně v ekonomicko-administrativních funkcích. V obchodních a výrobních podnicích se uplatní jako obchodní zástupce, specializovaný pracovník v oblasti zásobování a skladovém hospodářství, jako účetní, fakturant, pokladní, řídící pracovník, pracovník v propagaci, a to ve vnitřním i zahraničním obchodě. V sektoru služeb může pracovat jako finanční poradce, bankovní úředník, pracovník v pojišťovnictví, v cestovním ruchu, dopravě, jako řídící pracovník v oblasti komunálních a sociálních služeb a ve veřejné správě. Absolvent je připraven ke studiu na vyšších odborných školách či vysokých školách, zejména ekonomického zaměření.

Učební plán: 1. ročník 2018/2019 63-41-M-01 Ekonomika a podnikání

Učební plán 2.-4. ročník 2018/2019 63-41-M-01 Ekonomika a podnikání

Profil absolventa

Absolvent je připraven celoživotně se vzdělávat. Aktivně přistupuje ke své profesní kariéře, umí se přizpůsobit změnám na trhu práce, chápe nutnost sebevzdělávání. Přijímá odpovědnost za své vlastní rozhodování, jednání a chování. Umí pracovat v týmu i samostatně. Je schopen pracovat s informacemi, využívat dostupné informační zdroje a programy, včetně programů ekonomických. Na veřejnosti se vyjadřuje a vystupuje kultivovaně, v souladu se zásadami slušného chování. Využívá dva cizí jazyky v odborné i osobní komunikaci, je schopen vést obchodní jednání a připravovat podklady i v cizím jazyce. Orientuje se v právních normách, zvládá běžné administrativní práce, umí psát na klávesnici PC desetiprstovou hmatovou metodou, vyhotovovat obchodní a personální písemnosti, zpracovávat ekonomické a účetní údaje. Orientuje se v obchodních činnostech, včetně obchodování se zahraničím. Umí v praxi uplatnit zásady marketingu, managementu a psychologie prodeje, reprezentovat firmu, propagovat výrobky a služby.

Osvědčení a certifikáty

Žák může během studia získat následující osvědčení, certifikáty a další doklady rozšiřující jeho možnosti uplatnění na trhu práce:
Státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici – žák musí dosahovat při desetiminutovém opisu rychlost nejméně 200 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 % a vypracovat v časovém intervalu 90 minut obchodní písemnost a tabulku.
Státní zkouška ze zvýšené rychlosti – od předchozích požadavků se vyžaduje rychlost 300 čistých úhozů za minutu.
Europass – je prvním evropským dokladem o vzdělání a pracovních zkušenostech, popisuje získanou kvalifikaci. Usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a absolventy školy v celé Evropské unii.
Certifikáty vzdělávací organizace Junior Achievement (JA) – studenti získávají za absolvování ekonomických výukových předmětů pod vedením proškolených učitelů a za umístění v jednotlivých soutěžích JA certifikáty, které slouží jako garance kvality. Cílem JA je poskytovat žákům praktické ekonomické vzdělání, rozvíjet jejich dovednosti spojené s podnikáním a znalosti z finanční gramotnosti

Menu